เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ

 

1. บทนำ

1.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับบริการทั้งหมดของเราในระบบออนไลน์ ผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา อีเมล หรือโทรศัพท์ เมื่อคุณเข้าใช้ เลือกดู หรือใช้งานเว็บไซต์ www.teachpot.com หรือแอปพลิเคชันของเรา (ในที่นี้จะเรียกรวมกันว่า "แพลตฟอร์ม") การเปิดบัญชีผู้ใช้ TeachPot (“บัญชีผู้ใช้”) กับเรา และ/หรือเมื่อคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนจนเสร็จเรียบร้อย จะเท่ากับว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และให้การยอมรับและความยินยอมที่เพิกถอนไม่ได้ต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ รวมถึงข้อกำหนด เงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อผูกพันเพิ่มเติมใดๆ ที่อ้างถึงและ/หรือมีลิงก์ไว้ในที่นี้

หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ โปรดงดใช้บริการหรือเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะที่จะให้คำยินยอมต่อข้อกำหนดนี้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (“นิติภาวะ”) คุณจะต้องขออนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้ และพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายดังกล่าวต้องเห็นด้วยกับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ หากคุณไม่ทราบว่าคุณบรรลุนิติภาวะแล้วหรือยัง หรือไม่เข้าใจความในข้อนี้ โปรดอย่าสร้างบัญชีผู้ใช้จนกว่าจะได้ขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายแล้ว หากคุณคือพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ที่กำลังสร้างบัญชีผู้ใช้ คุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้แทนผู้เยาว์และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานบัญชีผู้ใช้หรือบริการของบริษัททั้งหมดจากการใช้บัญชีผู้ใช้ดังกล่าว ไม่ว่าบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวจะเปิดอยู่แล้วในขณะนี้หรือสร้างในภายหลังก็ตาม

1.2 บรรดาหน้าแสดงข้อมูลบนแพลตฟอร์ม เนื้อหา และโครงสร้างของหน้าเหล่านี้ บริการลงทะเบียนเรียน (เพื่อสำรองที่นั่งเรียน) ทางออนไลน์สำหรับการเรียนกับผู้สอนตามเนื้อหาต่างๆ ที่มีให้เลือก ตลอดจนบริการอื่นๆ ที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม ซึ่ง บริษัท ทีชพอท จำกัด (“TeachPot” “บริษัท” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) เป็นเจ้าของ ดำเนินการ จัดสรร ควบคุม รักษา และ/หรือเป็นผู้ดูแล ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ โปรดทราบว่าผู้สอนอาจมี ประกาศใช้ และ/หรือเรียกร้อง (ให้มีการยอมรับ) ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนแยกต่างหากเป็นของตนเอง ซึ่งอาจรวมถึงเอกสารหรือวัสดุการสอนและการจัดส่ง เช่นนี้ ผู้สอนจะมีหน้าที่รับผิดชอบข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนดังกล่าวโดยตรง โดยที่ TeachPot มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบแต่ประการใด

1.3 TeachPot สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ระงับ หรือยกเลิกแพลตฟอร์มนี้ และ/หรือบริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา TeachPot อาจออกบริการบางอย่างหรือคุณสมบัติของบริการในรุ่นเบต้า ซึ่งอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้อง หรือในลักษณะเดียวกันกับที่รุ่นสุดท้ายอาจทำงาน และเราจะไม่รับผิดในสถานการณ์ดังกล่าว TeachPot ยังอาจกำหนดขอบเขตสำหรับคุณสมบัติบางอย่าง หรือจำกัดการเข้าถึงบางส่วนหรือทั้งหมดของแพลตฟอร์มหรือบริการโดยใช้ดุลยพินิจของตัวเองแต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องแจ้งหรือรับผิด

1.4 TeachPot สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้คุณเข้าถึงแพลตฟอร์มหรือบริการ หรือปฏิเสธที่จะอนุญาตให้คุณเปิดบัญชีผู้ใช้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบ

 

2. ขอบเขตการให้บริการของเรา

2.1 คำจำกัดความ

“บริการ” ที่เราจัดไว้ให้หรือทำให้ใช้งานได้รวมถึง (ก) แพลตฟอร์ม (ข) บริการที่จัดไว้ให้โดยแพลตฟอร์มและโดยซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์ TeachPot ที่ทำให้ใช้งานได้ผ่านทางแพลตฟอร์ม (ค) บริการลงทะเบียนเรียน และ (ง) ข้อมูลข่าวสารทั้งหมด หน้าที่เชื่อมโยง คุณสมบัติ ข้อมูล ข้อความสั้นๆ รูปภาพ ภาพถ่าย กราฟิก เพลง เสียง วิดีโอ ข้อความ แท็ก เนื้อหา โปรแกรม ซอฟต์แวร์ บริการแอปพลิเคชัน (รวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงบริการแอปพลิเคชันบนมือถือใดๆ) หรือวัสดุอื่นๆ ที่ทำให้ใช้งานได้ผ่านทางแพลตฟอร์มหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม ("เนื้อหา") ทั้งนี้ คุณสมบัติใหม่ใดๆ ที่เพิ่มไปยังหรือเสริมให้กับบริการ จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ด้วยเช่นกัน

"บริการลงทะเบียนเรียน" หมายถึง บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อ ซื้อ ชำระเงิน หรือบริการสำรองที่นั่งเรียนทางออนไลน์ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ซึ่ง TeachPot จัดให้มีบนแพลตฟอร์ม ณ เวลาที่คุณเข้ามายังแพลตฟอร์ม

"การลงทะเบียนเรียน" หมายถึง การทำคำสั่งซื้อ ซื้อ สำรองที่นั่งเรียน และชำระเงินตามจำนวนที่ระบุไว้สำหรับหลักสูตรนั้นๆ

2.2 TeachPot ให้บริการช่องทางออนไลน์ผ่านทางแพลตฟอร์ม เพื่อให้ผู้สอน (“ผู้สอน”) สามารถโฆษณา ทำการตลาด ขาย โปรโมต และ/หรือเสนอบริการหรือสินค้าที่เกี่ยวข้องของตนเอง (ถ้ามี) เพื่อการสั่งซื้อ ซื้อ สำรองที่นั่งสำหรับแต่ละเนื้อหาการเรียนที่เลือก ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าชมแพลตฟอร์มสามารถพบ ค้นหา เปรียบเทียบ และ/หรือดำเนินการลงทะเบียนเรียนได้ (“ผู้เรียน”) ทั้งนี้ เมื่อผู้เรียนดำเนินการลงทะเบียนเรียนสำเร็จ จะถือว่าผู้เรียนได้ตกลงเข้าทำสัญญาเพื่อใช้บริการ โดยตรงกับผู้สอนแล้ว ซึ่ง TeachPot ไม่ได้เป็นคู่สัญญาของสัญญาฉบับนั้นหรือสัญญาอื่นใดระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน (ในที่นี้เรียกรวมกันหรือแยกกัน (แล้วแต่บริบท) ว่า “คุณ” หรือ “ผู้ใช้”) และจะไม่ยอมรับข้อผูกพัน หน้าที่ และความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาดังกล่าว  นอกจากนี้ TeachPot ไม่มีหน้าที่ทำการคัดกรองผู้เรียน ผู้สอน เนื้อหา และข้อมูลที่จัดไว้ให้โดยผู้สอน อีกทั้ง TeachPot ไม่สามารถรับประกันว่าผู้ใช้จะทำธุรกรรมจนเสร็จสิ้น

2.3 เมื่อเราให้บริการลงทะเบียนเรียน ข้อมูลที่เราเผยแพร่นั้นอ้างอิงจากข้อมูลที่เราได้รับจากผู้สอน โดยผู้สอนอาจจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มีผู้เรียนลงทะเบียนเรียนเพิ่มขึ้นบนแพลตฟอร์ม โดยผู้สอนนั้นมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการกำหนดค่าธรรมเนียมการสอน จำนวนที่ให้บริการ นโยบายและเงื่อนไข และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอนของผู้สอนแต่ละรายซึ่งปรากฏบนแพลตฟอร์มของเรา โดยดำเนินการทั้งหมดนี้ผ่านทางระบบดังกล่าว ทั้งนี้ แม้ว่าเราจะใช้ทักษะที่เหมาะสมและความใส่ใจในการให้บริการลงทะเบียนของเรา เราไม่ยืนยันความถูกต้องและไม่รับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดมีความเที่ยงตรง สมบูรณ์ และถูกต้อง อีกทั้งไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆ (รวมถึงข้อผิดพลาดที่ปรากฏชัดเจนและข้อผิดพลาดในการพิมพ์) ข้อขัดข้องใดๆ (ทั้งที่เป็นผลจากการหยุดทำงานของระบบ การซ่อมแซม การปรับปรุงใหม่ หรือการดูแลรักษาแพลตฟอร์มของเรา หรือใดๆ ก็ตาม ทั้งที่เกิดขึ้นชั่วคราวและ/หรือเกิดในส่วนใดส่วนหนึ่ง) ตลอดจนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง บิดเบือน หรือไม่เป็นจริง หรือการไม่เผยแพร่ข้อมูล โดยผู้สอนแต่ละรายจะยังคงเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเที่ยงตรง สมบูรณ์ และถูกต้องของข้อมูล (รวมถึงค่าธรรมเนียมการสอน จำนวนที่ให้บริการ นโยบายและเงื่อนไข) ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มของเรา ทั้งนี้ แพลตฟอร์มของเราไม่ได้ให้และไม่อาจถือเป็นคำแนะนำหรือการรับรองคุณภาพ ระดับบริการ คะแนน (ระดับดาว) หรือระดับผู้สอน (ระดับบรอนซ์ ซิลเวอร์ โกลด์) ของผู้สอนใดๆ (หรือสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่ บริการ หรือสินค้า (หลักหรือเสริม) ที่ผู้สอนเสนอให้บริการแก่ผู้เรียน)

บริการลงทะเบียนของเราเป็นไปเพื่อจุดประสงค์การใช้งานและให้บริการโดย TeachPot แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ดังนั้น ผู้เรียน หรือผู้สอน หรือบุคลอื่นใด จึงไม่สามารถนำไปเชื่อมต่อลิงก์ในหน้าย่อย (Deep link) ใช้ ทำสำเนา ตรวจสอบ (เช่น spider, scrape) แสดง ดาวน์โหลด หรือนำเนื้อหา ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ที่มีบนแพลตฟอร์มของเราไปใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อการแข่งขันอื่นใดก็ตาม

 

3. ความเป็นส่วนตัว

3.1 ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญมากสำหรับ TeachPot เพื่อให้คุ้มครองสิทธิของคุณได้ดีขึ้น เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวของ TeachPot เพื่ออธิบายแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวในรายละเอียด โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้เข้าใจว่า TeachPot เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของคุณและ/หรือการใช้งานบริการของคุณอย่างไร (“ข้อมูลของผู้ใช้”)  โดยการใช้บริการหรือให้ข้อมูลทางแพลตฟอร์ม คุณ:

(ก) ยินยอมให้ TeachPot เก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และ/หรือดำเนินการกับเนื้อหา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลของผู้ใช้ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

(ข) ตกลงและยอมรับว่าสิทธิการเป็นเจ้าของในข้อมูลของผู้ใช้เป็นของ TeachPot และของคุณร่วมกัน

(ค) จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือยินยอมให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลของผู้ใช้ของคุณโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก TeachPot เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

3.2 ผู้ใช้ที่ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้คนอื่นผ่านการใช้บริการ (“ฝ่ายผู้รับ”) ตกลงว่าจะ (1) ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ทั้งหมดอันเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว (2) อนุญาตให้ผู้ใช้ ซึ่งฝ่ายผู้รับได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ (“ฝ่ายผู้เปิดเผย”) ลบข้อมูลของตนที่เก็บรวบรวมไว้ออกจากฐานข้อมูลของฝ่ายผู้รับ และ (3) อนุญาตให้ฝ่ายผู้เปิดเผยตรวจสอบว่าฝ่ายผู้รับมีการเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้างเกี่ยวกับตน ในแต่ละกรณีของข้อ (2) และข้อ (3) ข้างต้น ตามและเมื่อกฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้

 

4. สิทธิการใช้งานแบบจำกัด

4.1 TeachPot มอบสิทธิการใช้งานแบบจำกัดและเพิกถอนได้ในการเข้าถึงและใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ เนื้อหา (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความคิดเห็นจากผู้เรียนและคำแปลเนื้อหาต่างๆ) เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่มีกรรมสิทธิ์ทั้งหมด (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) ที่แสดงบนแพลตฟอร์ม ตลอดจน รูปลักษณ์และการใช้งาน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ โครงสร้างพื้นฐาน) และซอฟต์แวร์ที่ใช้กับการบริการของเราหรือใช้โดยแพลตฟอร์มของเรา เป็นทรัพย์สินของ TeachPot และหากเหมาะสม เป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่ถือกรรมสิทธิ์ตามที่ระบุไว้บนแพลตฟอร์ม ไม่มีการมอบสิทธิหรือสิทธิการใช้งานทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่บุคคลใดที่เข้าถึงแพลตฟอร์มเพื่อใช้งานหรือลอกเลียนแบบทรัพย์สินทางปัญญาใด และไม่มีบุคคลใดที่เข้าถึงแพลตฟอร์มจะสามารถอ้างสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในแพลตฟอร์มนี้ได้ โดยการใช้หรือเข้าถึงบริการ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และกฎหมายที่บังคับใช้อื่นๆ ทั้งหมด ที่คุ้มครองบริการแพลตฟอร์มและเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม คุณตกลงที่จะไม่คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ต่อ ส่งต่อ แสดงแก่สาธารณะ ดำเนินการต่อสาธารณะ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน ให้เช่า ขาย หรือสร้างงานอนุพันธ์จากส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการแพลตฟอร์มหรือเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม คุณยังจะต้องไม่สะท้อนหรือตีกรอบส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเนื้อหาบนแพลตฟอร์มนี้บนเซิร์ฟเวอร์อื่นใด หรือเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์อื่น โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา  นอกจากนี้ คุณตกลงว่าจะไม่ใช้โรบอต สไปเดอร์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่นใด หรือกระบวนการที่ทำด้วยมือเพื่อเฝ้าติดตามหรือคัดลอกเนื้อหาของเรา โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา (คำยินยอมดังกล่าวจะถือว่ามอบให้สำหรับเทคโนโลยีเครื่องมือค้นหามาตรฐานที่ใช้โดยเว็บไซต์ค้นหาทางอินเทอร์เน็ตเพื่อนำผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมายังแพลตฟอร์มนี้)

4.2 คุณสามารถเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของคุณมายังแพลตฟอร์ม โดยมีข้อแม้ว่าเว็บไซต์ของคุณไม่ได้แสดงนัยของการรับรองโดยหรือเชื่อมโยงกับ TeachPot คุณรับทราบว่า TeachPot อาจยกเลิกการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 

5. ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ที่เราจัดไว้ให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของบริการนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ TeachPot สงวนสิทธิ์ทั้งหมดต่อซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งโดย TeachPot ในที่นี้ สคริปต์หรือรหัสของบุคคลภายนอก ที่เชื่อมโยงไปยังหรืออ้างถึงจากบริการ บุคคลภายนอกที่เป็นเจ้าของสคริปต์หรือรหัสดังกล่าวเป็นผู้มอบสิทธิการใช้งานให้แก่คุณ ไม่ใช่มอบให้โดย TeachPot

 

6. บัญชีผู้ใช้และความปลอดภัย

6.1 การทำงานบางอย่างของบริการของเราต้องมีการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้โดยเลือกรหัสประจำตัวผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกัน (“ID ผู้ใช้”) และรหัสผ่าน และโดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง หากคุณเลือก ID ผู้ใช้ ที่ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ TeachPot เห็นว่า สร้างความขุ่นเคืองหรือไม่เหมาะสม TeachPot มีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ คุณอาจสามารถใช้บัญชีผู้ใช้เพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการอื่นๆ ซึ่งเราอนุญาตให้เข้าถึงได้ หรือที่เชื่อมโยงกันหรือทำงานร่วมกัน TeachPot ไม่ได้ตรวจสอบ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของบุคคลภายนอก ฟังก์ชั่นการทำงาน ความปลอดภัย บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านั้น  หากคุณกระทำการดังกล่าว ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านั้น รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง หากแตกต่างจากข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการและ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อาจบังคับใช้กับการใช้ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านั้นของคุณ

6.2 คุณตกลงที่จะ (ก) เก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับและใช้เฉพาะ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเมื่อเข้าสู่ระบบ (ข) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณออกจากระบบบัญชีผู้ใช้เมื่อสิ้นสุดแต่ละเซสชันบนแพลตฟอร์ม (ค) แจ้ง TeachPot ทันทีหากมีการใช้บัญชีผู้ใช้ ID ผู้ใช้ และ/หรือรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต (ง) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ คุณต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ ID ผู้ใช้และบัญชีผู้ใช้ของคุณ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำกิจกรรมหรือทำการใช้งานดังกล่าวก็ตาม TeachPot จะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้รหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้อนุญาต หรือการที่คุณไม่สามารถปฏิบัติตามความในส่วนนี้

6.3 คุณตกลงว่า  ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดและตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ TeachPot และโดยไม่ต้องแจ้งหรือรับผิดต่อคุณหรือบุคคลภายนอกใดๆ TeachPot อาจยกเลิกบัญชีผู้ใช้และ ID ผู้ใช้ของคุณทันที และลบหรือเพิกถอนเนื้อหาใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้หรือ ID ผู้ใช้ของคุณออกจากแพลตฟอร์ม มูลเหตุสำหรับการยกเลิกดังกล่าวอาจได้แก่ แต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การไม่มีการใช้งานเป็นเวลานานๆ (ข) การละเมิดเจตนารมณ์หรือตัวอักษรของข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ (ค) พฤติกรรมผิดกฎหมาย ฉ้อฉล ล่วงละเมิด ทำให้เสื่อมเสีย คุกคาม หรือขู่เข็ญ (ง) การมีบัญชีผู้ใช้หลายบัญชีเพื่อเหตุอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือ (จ) พฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้คนอื่น บุคคลภายนอก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของ TeachPot การใช้บัญชีผู้ใช้เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ฉ้อฉล ล่วงละเมิด ทำให้เสื่อมเสีย คุกคาม หรือขู่เข็ญ อาจมีการแจ้งให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทราบโดยไม่ต้องแจ้งแก่คุณ หากเกิดข้อพิพาททางกฎหมายหรือการดำเนินคดีเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้หรือการใช้บริการของคุณ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม TeachPot อาจยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบ

6.4 ผู้ใช้สามารถยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของตนได้หากแจ้งให้ TeachPot ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร (รวมทั้งทางอีเมลที่ [email protected]) ว่าประสงค์ที่จะดำเนินการดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงการยกเลิกดังกล่าว ผู้ใช้ยังคงต้องรับผิดชอบและรับผิดต่อธุรกรรมใดก็ตามที่ยังทำไม่เสร็จสิ้น (ไม่ว่าจะเริ่มก่อนหรือหลังการยกเลิกดังกล่าว) เช่น การจัดให้มีการเรียนการสอน การชำระเงินสำหรับการลงทะเบียนเรียน หรืออย่างอื่นที่คล้ายกัน และผู้ใช้จะต้องติดต่อ TeachPot หลังจากได้ดำเนินการและทำธุรกรรมที่ยังไม่เสร็จสิ้นทั้งหมดให้เสร็จสิ้นในทันทีและอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้  TeachPot ไม่ต้องรับผิด และจะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการดำเนินการตามส่วนนี้ ผู้ใช้จะสละสิทธิ์ในการเรียกร้องใดๆ และทั้งหมดบนพื้นฐานการดำเนินการดังกล่าวโดย TeachPot

 

7. เงื่อนไขการใช้งาน

7.1 สิทธิการใช้งานแพลตฟอร์มนี้และบริการมีผลจนกว่าจะมีการยกเลิก สิทธิการใช้งานนี้จะยกเลิกตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ หรือเมื่อคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ในกรณีดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องแจ้งแก่ TeachPot เพื่อให้การยกเลิกดังกล่าวมีผล

7.2 คุณตกลงที่จะไม่:
(ก) อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย เป็นภัย คุกคาม ขู่เข็ญ ล่วงละเมิด ทำให้ตื่นตกใจ ทำให้เป็นทุกข์ หลอกลวง ทำให้เสื่อมเสีย หยาบคาย ลามก หมิ่นประมาท ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น น่ารังเกียจ เหยียดเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ใช้งานได้
(ข) ละเมิดกฎหมายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับข้อจำกัดการส่งออกและการนำเข้า สิทธิของบุคคลภายนอก หรือนโยบายสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัดของเรา 
(ค) ใช้บริการเพื่อทำอันตรายต่อผู้อื่นไม่ว่าในทางใดก็ตาม
(ง) ใช้บริการเพื่อปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือแสดงข้อมูลเท็จเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด
(จ) ปลอมแปลงส่วนหัวหรือปรับเปลี่ยนรหัสประจำตัวเพื่อปิดบังแหล่งกำหนดของเนื้อหาที่ส่งต่อผ่านบริการ
(ฉ) ลบประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ออกจากแพลตฟอร์ม
(ช) เป็นต้นเหตุ อนุญาตหรือมอบอำนาจให้ทำการดัดแปลง สร้างงานอนุพันธ์ หรือแปลบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก TeachPot
(ซ) ใช้บริการเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกหรือในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตตามสิทธิ์การใช้งานที่ให้ไว้ในที่นี้
(ฌ) ใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ในการฉ้อฉล
(ญ) ปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมการสอน หรือแทรกแซงข้อมูลเกี่ยวกับบริการหรือสินค้าที่เสนอของผู้ใช้รายอื่น
(ฎ) ดำเนินการใดๆ ที่อาจบ่อนทำลายระบบการให้คะแนนหรือระบบการให้ให้ข้อคิดเห็น
(ฏ) พยายามแยกส่วนแฟ้ม ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดประกอบหรือเจาะระบบบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) หรือเอาชนะหรือทำลายเทคโนโลยีการเข้ารหัสหรือมาตรการความปลอดภัยที่ TeachPot นำมาใช้กับบริการและ/หรือข้อมูลที่ส่งต่อ ดำเนินการ หรือจัดเก็บไว้โดย TeachPot
(ฐ) เก็บเกี่ยวหรือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของบัญชีผู้ใช้อื่น รวมถึง โดยไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ
(ฑ) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้เนื้อหาที่คุณไม่มีสิทธิ์ทำให้ใช้งานได้ภายใต้กฎหมายหรือภายใต้ความสัมพันธ์ตามสัญญาหรือการมอบอำนาจ (เช่น ข้อมูลภายใน ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และข้อมูลลับที่ได้ทราบหรือถูกเปิดเผยจากความสัมพันธ์ในการจ้างงานหรือภายใต้ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล) ใช้งานได้
(ฒ) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลอื่น ใช้งานได้
(ณ) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้โฆษณาที่ไม่ได้ร้องขอหรือได้รับอนุญาต สื่อประชาสัมพันธ์ “เมลขยะ” “สแปม” “จดหมายลูกโซ่” “ธุรกิจแบบพีระมิด” หรือรูปแบบการเชิญชวนอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาต ใช้งานได้
(ด) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้วัสดุอื่นๆ ที่มีไวรัสซอฟต์แวร์ หนอน ม้าโทรจัน หรือรหัสคอมพิวเตอร์ รูทีน ไฟล์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อแทรกแซงทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อ ปรับเปลี่ยน ขัดขวาง ทำลาย หรือจำกัดฟังก์ชั่นการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ใดๆ หรือข้อมูลหรืออุปกรณ์โทรคมนาคม ใช้งานได้
(ต) ทำให้กระบวนการไหลปกติของบทสนทนาหยุดชะงัก ทำให้หน้าจอ “เลื่อน” เร็วกว่าที่ผู้ใช้บริการคนอื่นๆ จะสามารถพิมพ์ได้ หรือกระทำการในลักษณะที่ส่งผลเชิงลบต่อความสามารถของผู้ใช้คนอื่นในการเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนตามเวลาจริง
(ถ) แทรกแซง ปรับเปลี่ยน หรือขัดขวางบริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการหรือการใช้งานของผู้ใช้คนอื่นและการเพลิดเพลินกับบริการ หรือฝ่าฝืนข้อกำหนด กระบวนการ นโยบาย หรือข้อบังคับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม
(ท) ดำเนินการหรือเข้าร่วมในการกระทำที่อาจส่งผลเสียหายทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ปิดใช้งาน สร้างภาระหนัก หรือทำให้บริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการมีข้อบกพร่อง
(ธ) ใช้บริการเพื่อเจตนาหรือไม่เจตนาฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมาย คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ นโยบาย หรือข้อบังคับของท้องถิ่น ของรัฐ ประเทศ หรือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายและข้อกำหนด (ไม่ว่ามีอำนาจทางกฎหมายของไม่) เกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินหรือการต่อต้านการก่อการร้าย
(น) ใช้บริการเพื่อฝ่าฝืนความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือ “ติดตาม” หรือก่อกวนผู้อื่น
(บ) ละเมิดสิทธิต่างๆ ของ TeachPot ซึ่งรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการลวงขายในเรื่องนั้นๆ ด้วย
(ป) ใช้บริการเพื่อเก็บรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้คนอื่นที่เกี่ยวกับการกระทำและกิจกรรมต้องห้ามที่ระบุไว้ด้านบน และ/หรือ
(ผ) ลงรายการที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญหาของบุคคลภายนอกหรือ ใช้บริการในลักษณะที่จะละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

7.3 คุณเข้าใจว่าเนื้อหาทั้งหมด ไม่ว่าโพสต์ต่อสาธารณะหรือส่งต่อแบบเป็นส่วนตัว เป็นความรับผิดชอบของคุณ ผู้ที่เป็นต้นกำเนิดของเนื้อหาดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว (ไม่ใช่ TeachPot) และคุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดที่คุณอัปโหลด โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทำให้ใช้งานได้ทางแพลตฟอร์มแต่เพียงผู้เดียว TeachPot ไม่ควบคุมเนื้อหาที่โพสต์บนแพลตฟอร์ม ดังนั้น TeachPot จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาดังกล่าว คุณเข้าใจว่าในการใช้งานแพลตฟอร์ม คุณอาจพบเจอกับเนื้อหาที่อาจถือได้ว่าสร้างความขุ่นเคืองใจ ลามกอนาจารหรือน่ารังเกียจ จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม TeachPot จะไม่รับผิดไม่ว่าในทางใดต่อเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อผิดพลาด หรือการละเว้นเนื้อหา หรือการสูญเสียหรือความเสียหายชนิดใดก็ตามที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้ หรือการพึ่งพาเนื้อหาที่โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทำให้ใช้งานได้บนแพลตฟอร์ม

7.4 คุณรับทราบว่า TeachPot อาจหรืออาจไม่คัดกรองเนื้อหาล่วงหน้า แต่ TeachPot และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก TeachPot จะมีสิทธิ (แต่ไม่ใช่ข้อผูกพัน) ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตนในการคัดกรองล่วงหน้า ปฏิเสธ ลบหรือย้ายเนื้อหาใดๆ ที่ใช้งานได้บนแพลตฟอร์ม โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่กล่าวไปก่อนหน้า TeachPot และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก TeachPot มีสิทธิที่จะลบเนื้อหา (ก) ที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ (ข) ถ้าเราได้รับคำร้องเรียนจากผู้ใช้คนอื่น (ค) ถ้าเราได้รับแจ้งเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือคำสั่งทางกฎหมายให้ลบออก หรือ (ง) ถ้าเนื้อหาดังกล่าวน่ารังเกียจ เรายังอาจปิดกั้นการส่งการสื่อสาร (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การอัปเดตสถานะ การโพสต์ข้อความ และ/หรือการสนทนา) ไปยังหรือจากบริการ อันเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเราที่จะปกป้องบริการหรือผู้ใช้ของเรา หรือบังคับใช้บทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณตกลงว่าคุณจะต้องประเมิน และแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการใช้เนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การพึ่งพาความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือประโยชน์ของเนื้อหาดังกล่าว เกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณรับทราบว่าคุณไม่ได้ และจนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ไม่สามารถพึ่งพาเนื้อหาที่ TeachPot สร้างขึ้น หรือส่งมายัง TeachPot รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลในห้องสนทนาของ TeachPot และในส่วนอื่นๆ ทั้งหมดของแพลตฟอร์ม

7.5 คุณรับทราบ ยินยอม และตกลงว่า TeachPot อาจเข้าถึง รักษา และเปิดเผยข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณและเนื้อหาหากกฎหมายกำหนดไว้เช่นนั้น หรือตามคำสั่งศาลหรือโดยหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานทางกฎหมายที่มีเขตอำนาจเหนือ TeachPot หรือโดยการเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึงเพื่อรักษาหรือเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นตามสมควรเพื่อ: (ก) ปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมาย (ข) บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ (ค) ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องที่ว่าเนื้อหาใดละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก หรือ (ง) ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของ TeachPot ผู้ใช้ และ/หรือประชาชนทั่วไป

 

8. การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของเรา

8.1 การละเมิดนโยบายนี้อาจส่งผลให้มีการดำเนินการหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทั้งหมดต่อไปนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับบริการหรือสินค้าที่เสนอถูกลบ
(2) ถูกกำหนดขีดจำกัดสำหรับสิทธิพิเศษของบัญชีผู้ใช้
(3) บัญชีผู้ใช้ถูกระงับและยกเลิกในเวลาต่อมา
(4) ถูกดำเนินคดีอาญา
(5) ถูกดำเนินคดีทางแพ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือวิธีการชั่วคราว ก่อนพิพากษาหรือคำสั่งห้ามของศาล
 
8.2 หากคุณเชื่อว่าผู้ใช้อื่นบนแพลตฟอร์มของเราละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ โปรดติดต่อ [email protected]

 

9. การรายงานการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

9.1 ผู้ใช้เป็นปัจเจกบุคคลหรือธุรกิจที่เป็นอิสระและไม่เกี่ยวข้องกับ TeachPot ไม่ว่าในทางใด TeachPot มิใช่ตัวแทนหรือผู้แทนของผู้ใช้ และเนื้อหาใดๆ ของผู้ใช้ที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มเป็นความรับผิดของผู้ใช้นั้นเอง

9.2 หากคุณเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (“เจ้าของ IPR”) หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากเจ้าของ IPR (“ตัวแทน IPR”) และคุณเชื่อว่าสิทธิของคุณหรือสิทธิตัวการของคุณได้ถูกละเมิด โปรดทำหนังสือแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยส่งทางอีเมลมาที่ [email protected] และส่งเอกสารให้ตามที่ระบุด้านล่างแก่เราเพื่อสนับสนุนการเรียกร้องสิทธิของคุณ โปรดให้เวลาเราประมวลข้อมูลที่ได้จัดส่งมาให้เราและ TeachPot จะตอบข้อร้องเรียนของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถดำเนินการได้

9.3 ข้อเรียกร้องภายใต้ส่วนที่ 9 นี้ต้องจัดส่งให้ตามแบบฟอร์มที่กำหนดโดย TeachPot ซึ่งอาจจะมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว และอย่างน้อยต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย (ก) ลงลายมือชื่อจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของ IPR หรือ ตัวแทน IPR (เรียกรวมกันว่า “ผู้ให้ข้อมูล”) (ข) คำอธิบายถึงประเภทและลักษณะของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกกล่าวหาว่าถูกละเมิดและหลักฐานแห่งสิทธิต่างๆ (ค) รายละเอียดของรายการที่มีการละเมิดตามที่ได้กล่าวหา (ง) ข้อมูลเพียงพอที่จะช่วยให้ TeachPot ติดต่อผู้ให้ข้อมูลได้ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล (จ) ถ้อยแถลงจากผู้ให้ข้อมูลที่ว่าข้อร้องเรียนนี้ได้ยื่นเข้ามาด้วยความเชื่อโดยสุจริตและการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่ระบุโดยผู้ให้ข้อมูล ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ IPR หรือตามที่กฎหมายบัญญัติให้ดำเนินการได้ (ฉ) ถ้อยแถลงจากผู้ให้ข้อมูลที่ว่าข้อมูลในหนังสือบอกกล่าวนั้นถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เราอาจได้รับอันเป็นผลมาจากข้อมูลที่ผู้ให้ข้อมูลได้จัดเตรียมมาให้ นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลรับรองว่าตนมีสิทธิอย่างเหมาะสมหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของ IPR ในการร้องเรียนดังกล่าว

 

10. การทำคำสั่งซื้อและการชำระเงิน

10.1 ผู้เรียนสามารถชำระเงินเพื่อลงทะเบียนเรียนด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

(1) บัตรเครดิต
การชำระผ่านบัตรเครดิตจะดำเนินการผ่านช่องทางการชำระเงินของบุคคลภายนอก และชนิดของบัตรเครดิตที่ช่องทางการชำระเงินเหล่านี้ยอมรับอาจแตกต่างกันไปตามขอบเขตของการใช้บัตรเครดิตดังกล่าว

(2) การโอนเงินผ่านธนาคาร
ผู้เรียนสามารถชำระเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มหรือโอนเงินผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (“การโอนเงินผ่านธนาคาร”) ไปยังบัญชีธนาคารที่กำหนดไว้ ผู้เรียนจะต้องส่งหลักฐานแสดงการโอนเงินและ/หรือหมายเลขอ้างอิงการทำรายการชำระเงินให้แก่ TeachPot เพื่อทำการตรวจสอบ ผ่านฟังก์ชั่น “แจ้งชำระเงิน” ที่อยู่ในส่วนเมนูผู้เรียนของแพลตฟอร์ม TeachPot เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงิน หาก TeachPot ไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด คำสั่งซื้อของผู้เรียนจะถูกยกเลิก

10.2 ผู้เรียนสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินที่ต้องการได้ต่อเมื่อเปลี่ยนก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น

10.3 TeachPot ไม่รับผิดชอบและจะไม่ยอมรับผิดใดๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ผู้เรียนอันเกิดจากข้อมูลการลงทะเบียนเรียนและ/หรือข้อมูลการชำระเงินที่ผู้เรียนป้อนไว้ หรือการที่ผู้เรียนโอนเงินชำระเพื่อลงทะเบียนเรียนไม่ถูกต้อง เราสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบว่าผู้เรียนได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมให้ใช้วิธีการชำระเงินบางประเภท และอาจระงับธุรกรรมไว้จนกว่าจะได้ยืนยันการอนุญาตนั้นแล้ว หรือยกเลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกรณีไม่มีการยืนยันดังกล่าว

10.4 ในกรณีที่ TeachPot สามารถชำระเงินแก่ผู้ใช้ทางการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น ผู้ใช้จำเป็นต้องให้ข้อมูลบัญชีธนาคารของตนแก่ TeachPot เพื่อรับการชำระเงิน กล่าวคือ การชำระเงินจากการลงทะเบียนเรียนให้แก่ผู้สอน หรือการคืนเงินให้แก่ผู้เรียน

 

11. ระบบการให้รางวัล T-Points

11.1 ผู้ใช้อาจได้รับคะแนนเพื่อใช้แลกส่วนลด (“T-Points”) จากการใช้งานบนแพลตฟอร์มในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามที่ TeachPot กำหนด หรือผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นของ TeachPot ตามที่ TeachPot อาจพิจารณาเป็นครั้งคราว (“กิจกรรมที่มีสิทธิ”) ตามอัตราการแลกเปลี่ยนที่ TeachPot กำหนดอันเป็นดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว โดยปกติแล้วจะมีการให้เครดิต T-Points แก่บัญชีผู้ใช้เมื่อมีการทำธุรกรรมสำเร็จหรือกิจกรรมที่ TeachPot อนุมัติเสร็จสิ้นลง คุณมีสิทธิเข้าร่วมในระบบการให้รางวัล T-Points ถ้าคุณเป็นผู้ใช้และบัญชีผู้ใช้ของคุณไม่ได้ถูกยกเว้นอย่างชัดเจนจากการเข้าร่วม

11.2 ธุรกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นบนแพลตฟอร์ม ไม่มีสิทธิในระบบการให้รางวัล T-Points ทั้งนี้ TeachPot อาจยกเว้นประเภท/ลักษณะการใช้งานจากระบบการให้รางวัล T-Points ตามดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียว

11.3 T-Points ไม่มีมูลค่าเป็นเงินตรา ไม่อาจก่อให้เกิดสิทธิในทรัพย์สินของคุณและไม่สามารถซื้อ ขาย โอน หรือแลกเป็นเงินสดได้

11.4 ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของ TeachPot ที่ TeachPot กำหนด เปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนเป็นครั้งคราว ภายใต้ข้อจำกัดที่ TeachPot กำหนดตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน ผู้ใช้อาจแลก T-Points ได้โดยการส่งคำขอถึง TeachPot และใช้ T-Points เพื่อหักกลบกับการชำระเงินเพื่อลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรที่เลือกเมื่อทำคำสั่งซื้อบนแพลตฟอร์มตามที่ TeachPot ได้แจ้งเป็นครั้งคราว การคืนเงินทุกครั้งต้องอยู่ภายใต้นโยบายการคืนเงินของ TeachPot

11.5 T-Points ที่คุณแลกจะถูกหักจากยอด T-Points คงเหลือของคุณ T-Points แต่ละหน่วยมีวันหมดอายุ โปรดตรวจสอบรายละเอียดบัญชีผู้ใช้ของคุณบนแพลตฟอร์มเกี่ยวกับยอดคงเหลือและวันหมดอายุของ T-Points

11.6 ถ้าคุณมีข้อพิพาทเกี่ยวกับจำนวน T-Points ที่คุณได้เป็นรางวัลจากกิจกรรมที่มีสิทธิ ข้อพิพาทดังกล่าวต้องทำภายในสาม (3) วันนับแต่วันกิจกรรมที่มีสิทธิ เราอาจขอให้คุณให้พยานหลักฐานสนับสนุนข้อเรียกร้องของคุณ

11.7 TeachPot ไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบอย่างใดๆ อันเนื่องมาจากภาษีที่เกิดขึ้นจากการใช้ T-Points คุณจะต้องตรวจสอบกับที่ปรึกษาด้านภาษีของคุณว่าการได้รับ T-Points มีผลต่อสถานะทางภาษีของคุณหรือไม่

11.8 TeachPot สงวนสิทธิ์ใน (1) การยกเลิกระบบการให้รางวัล T-Points ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน และ (2) ยกเลิกหรือระงับสิทธิของผู้ใช้ในการเข้าร่วมระบบการให้รางวัล T-Points ซึ่งรวมถึงความสามารถในการได้รับและแลก T-Points ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

 

12. การยกเลิกและการคืนเงิน

12.1 ผู้เรียนสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหรือการลงทะเบียนเรียนได้ก่อนที่จะชำระเงินเพื่อลงทะเบียนเรียนเท่านั้น

12.2 คุณสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงิน ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในนโยบายการคืนเงินของ TeachPot เท่านั้น

12.3 TeachPot สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกธุรกรรมบนแพลตฟอร์มและคุณตกลงว่าการเยียวยาให้แก่คุณสูงสุดมีเพียงอย่างเดียวคือการได้รับการคืนเงินที่ได้ชำระเพื่อลงทะเบียนเรียนไปแล้วเท่านั้น

12.4 ในกรณีที่มีการยกเลิกและการคืนเงิน คุณตกลงให้ TeachPot หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตทำการคืนเงินที่ได้ชำระเพื่อลงทะเบียนเรียนหรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ตามรูปแบบและวิธีการคืนเงินที่กำหนดไว้ในนโยบายการคืนเงินของ TeachPot เท่านั้น

12.5 ถ้าคุณได้แลก T-Points ในการทำธุรกรรมของคุณและคุณได้รับการคืนเงินสำเร็จตามนโยบายการคืนเงินของ TeachPot เช่นนี้ TeachPot จะคืนเงินที่คุณได้ชำระไปตามจริงสำหรับการลงทะเบียนเรียน ไม่รวมถึง T-Points แต่ประการใด ซึ่งคุณไม่มีสิทธิได้รับ T-Points เป็นเงินสดตามที่ได้ระบุไว้แล้วอย่างชัดแจ้งภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

 

13. ความรับผิดชอบของผู้สอน

13.1 ผู้สอนควรจัดการและตรวจสอบอย่างเหมาะสมว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น เนื้อหาการสอน จำนวนชั่วโมงในการสอน วัน-เวลาและสถานที่ในการสอน ค่าธรรมเนียมการสอน เป็นต้น ถูกต้องและได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และไม่โพสต์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิด

13.2 ค่าธรรมเนียมการสอน กำหนดโดยผู้สอนตามดุลยพินิจของผู้สอนเอง ค่าธรรมเนียมการสอน จะรวมจำนวนทั้งหมดที่จะเรียกเก็บจากผู้เรียน เช่น ภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นต้น และผู้สอนจะไม่เรียกเก็บเงินดังกล่าวจากผู้เรียนเพิ่มเติมและแยกต่างหาก

13.3 ผู้สอนตกลงว่า TeachPot อาจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อกระตุ้นการทำธุรกรรมระหว่างผู้เรียนและผู้สอน โดยการลด ให้ส่วนลด หรือคืนเงินค่าใช้บริการ หรือด้วยวิธีการอื่นๆ ตามดุลยพินิจของ TeachPot ทั้งนี้ จำนวนเงินสุทธิที่ผู้เรียนชำระจะเป็นจำนวนเงินที่ได้มีการปรับดังกล่าวแล้ว

13.4 เพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริมการลงทะเบียนเรียน TeachPot อาจโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับบริการหรือสินค้าที่เสนอดังกล่าว ตามจำนวนเงินที่ปรับแล้ว บนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก (เช่น เว็บไซต์พอร์ทัล) รวมถึงเว็บไซต์อื่นๆ ที่ดำเนินการโดย TeachPot

13.5 ผู้สอนจะต้องออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีให้แก่ผู้เรียน เมื่อผู้เรียนร้องขอ

13.6 ผู้สอนรับทราบและตกลงว่าจะดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการและการใช้งานบนแพลตฟอร์มตามที่ TeachPot กำหนด

 

14. การขอโอนเงินค่าธรรมเนียมการสอน

14.1 ผู้สอนสามารถขอโอนเงินค่าธรรมเนียมการสอนที่ผู้เรียนได้ชำระไว้แล้ว (ตามจำนวนที่เท่าที่ TeachPot กำหนด) ไปยังบัญชีธนาคารที่ผู้สอนได้แจ้งเราไว้ โดยส่งคำขอโอนเงิน (“คำขอโอนเงิน”) ตามวิธีการ ข้อกำหนด และเงื่อนไขเพิ่มเติมที่กำหนดไว้บนแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ TeachPot อาจทำการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสอนไปยังบัญชีธนาคารของผู้สอนโดยอัตโนมัติ ตามที่ TeachPot เห็นสมควร

14.2 คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำขอโอนเงินที่ส่งเข้ามาในระบบแล้วได้

14.3 หากเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินธุรกรรมใดๆ คุณอนุญาตให้เราทำการแก้ไขปรับปรุงรายการโดยการหักเงิน (เดบิต) หรือคืนเงิน (เครดิต) รวมถึงอนุญาตให้เราหักเงินค่าใช้บริการและค่าธรรมเนียมใดๆ ออกจากยอดเงินที่โอนออกได้ของคุณในอนาคต

14.4 คุณยินยอมให้เราหักเงินจากหรือคืนเงินสู่ยอดเงินที่โอนออกได้ของคุณ ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) เพื่อทำการแก้ไขความผิดพลาดในการดำเนินธุรกรรมใดๆ

(ข) เมื่อ TeachPot เห็นว่าคุณได้กระทำการหรือดำเนินธุรกรรมอันเป็นการฉ้อโกงหรือเป็นที่ต้องสงสัย

(ค) กรณีที่เกี่ยวข้องกับการสูญหาย ความเสียหายหรือความผิดพลาดใดๆ ต่อบริการหรือสินค้าที่เกี่ยวข้อง

(ง) กรณีที่เกี่ยวข้องกับการให้รางวัลตอบแทนหรือรีเบต

(จ) กรณีที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้บริการหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ไม่ได้เรียกเก็บ และ

(ฉ) กรณีที่เกี่ยวข้องกับการประณีประนอมข้อพิพาททางธุรกรรมใดๆ รวมถึงค่าชดเชยที่เราต้องชดเชยให้คุณหรือที่คุณต้องชดเชยให้เรา

 

15. ค่าใช้บริการ

15.1 ผู้ใช้ตกลงให้ TeachPot สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมหรือการใช้งานบนแพลตฟอร์มได้ (“ค่าใช้บริการ”) TeachPot จะเป็นผู้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าใช้บริการ วิธีการคำนวณค่าใช้บริการ และเงื่อนไขอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

15.2 หากมีการเรียกเก็บค่าใช้บริการ ค่าใช้บริการดังกล่าวอาจมีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมเข้าไปด้วย ทั้งนี้ ผู้ใช้จะรับผิดชอบค่าภาษีเหล่านั้นเอง เว้นแต่ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ใช้รับทราบและตกลงว่า TeachPot อาจหักค่าธรรมเนียมและภาษีที่เกี่ยวข้องจากเงินที่ผู้เรียนชำระไว้ TeachPot จะออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมและภาษีที่ผู้สอน/ผู้เรียนชำระไว้เมื่อร้องขอ

15.3 TeachPot หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตสามารถหักค่าธรรมเนียมใดๆ (หากมี) ออกจากเงินที่ผู้เรียนชำระไว้ได้

15.4 TeachPot สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมและอัตราค่าธรรมเนียมใดๆ ที่จะถูกจัดเก็บ ภายหลังจากได้มีปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมแล้ว หากผู้ใช้ยังคงใช้บริการนี้ต่อไป จะถือว่าผู้ใช้ได้ยอมรับการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังกล่าวทันที

 

16. ข้อพิพาท

16.1 ในกรณีที่เกิดปัญหาในการทำธุรกรรม ผู้เรียนและผู้สอนตกลงที่จะติดต่อกันและกันเพื่อยุติข้อพิพาทโดยการหารือร่วมกัน โดย TeachPot จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการเอื้ออำนวยความสะดวก หากไม่สามารถยุติข้อพิพาทได้ ผู้ใช้สามารถนำเรื่องขึ้นร้องเรียนต่อศาลยุติธรรมในเขตอำนาจศาลของตนเพื่อยุติข้อพิพาทอันเกิดจากการทำธุรกรรม

16.2 ผู้เรียนและผู้สอนแต่ละฝ่ายให้คำรับรองและตกลงว่าตนจะไม่ฟ้องร้องหรือยื่นข้อร้องเรียนใดๆ ต่อ TeachPot ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมใดๆ ที่ทำขึ้นบนแพลตฟอร์มหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

 

17. การปฏิเสธความรับผิดชอบ

17.1 บริการนี้จัดไว้ให้ “ตามสภาพจริง” โดยไม่มีการรับประกัน การอ้างสิทธิ หรือการรับรองโดย TeachPot ไม่ว่าในลักษณะใด ทั้งแบบชัดแจ้ง โดยนัย หรือแบบบังคับ อันเกี่ยวเนื่องกับบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันคุณภาพ การดำเนินงาน การไม่ละเมิดสิทธิ ความสามารถในการทำการค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความถูกต้อง กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์อันเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มและข้อมูล เนื้อหา และสื่อที่อยู่บนแพลตฟอร์ม รวมทั้งไม่มีการรับประกันที่เกิดขึ้นระหว่างการติดต่อ การดำเนินงาน หรือการใช้เพื่อการค้า โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ และจนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ TeachPot ไม่รับประกันว่า บริการ แพลตฟอร์มนี้ หรือการทำงานบนแพลตฟอร์มจะพร้อมใช้งานได้ เข้าถึงได้ ไม่หยุดชะงัก ทันต่อเวลา ปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วน หรือปราศจากข้อผิดพลาด ว่าข้อบกพร่อง หากมี จะได้รับการแก้ไข หรือว่า แพลตฟอร์มนี้และ/หรือเซิร์ฟเวอร์ของแพลตฟอร์มจะใช้งานได้โดยปราศจากไวรัส นาฬิกา ระบบตั้งเวลา ตัวนับ หนอน ล็อคซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สอดแนม ม้าโทรจัน เราติ้ง ประตูกับดัก ระเบิดเวลา หรือรหัส คำสั่ง โปรแกรม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นใด

17.2 คุณรับทราบว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการดำเนินงานของแพลตฟอร์มนี้และ/หรือบริการ ตกเป็นของคุณจนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้

17.3 TeachPot ไม่ได้ควบคุมและ จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบต่อ: (ก) ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ การมีอยู่ คุณภาพ ความปลอดภัยหรือความชอบด้วยกฎหมายของเนื้อหาการเรียนการสอนผ่านทางบริการ หรือ (ข) ความสามารถของผู้สอนในการสอนหรือของผู้เรียนในการชำระเงิน หากมีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับผู้ใช้ตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป ผู้ใช้ดังกล่าวตกลงที่จะยุติข้อพิพาทระหว่างกันโดยตรง และจนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ปลดปล่อย TeachPot ออกจากการอ้างสิทธิ การเรียกร้อง และความเสียหายใดๆ และทั้งหมด อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อพิพาทดังกล่าว

 

18. ข้อยกเว้นและข้อจำกัดการรับผิด

18.1 ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม TeachPot จะไม่รับผิดไม่ว่าตามสัญญา การรับประกัน การละเมิด (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความประมาทเลินเล่อ (ไม่ว่าในเชิงรุก เชิงรับ หรือถูกใส่ความ) ความรับผิดของการให้บริการ ความรับผิดโดยสิ้นเชิงหรือทฤษฎีอื่น) หรือประเด็นฟ้องอื่นตามกฎหมาย ตามความเที่ยงธรรม ตามบทกฎหมาย หรืออื่นใด ต่อ:

18.1.1 (ก) การสูญเสียการใช้งาน (ข) การสูญเสียกำไร (ค) การสูญเสียรายได้ (ง) การสูญเสียข้อมูล (จ) การสูญเสียค่าความนิยม หรือ (ฉ) การล้มเหลวในการรับรู้เงินออมที่คาดการณ์ไว้ ในแต่ละกรณีทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือ
18.1.2 ความเสียหายทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ หรือที่เป็นผลตามมา
ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มนี้หรือบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายอันเกิดจากสิ่งดังกล่าว แม้ว่า TeachPot จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

18.2 คุณรับทราบและตกลงว่าสิทธิเพียงอย่างเดียวที่คุณมีเกี่ยวกับปัญหาหรือความไม่พึงพอใจใดๆ ในบริการคือการขอให้ยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณ และ/หรือหยุดใช้บริการของเรา

18.3 โดยไม่คำนึงถึงความในส่วนก่อนหน้า ถ้า TeachPot ถูกศาลหรือเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจสั่งให้ต้องรับผิด (รวมถึงต่อการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง) ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ความรับผิดของ TeachPot ต่อคุณหรือบุคคลภายนอกใดๆ จะจำกัดอยู่ที่ (ก) จำนวนเงินที่ต้องชำระให้แก่คุณเท่าที่คุณชำระเข้ามาในระบบ หรือ (ข) 2,000 บาท (สองพันบาท) แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า

18.4. ลิงก์ของบุคคลภายนอกซึ่งมีอยู่ทั่วทั้งแพลตฟอร์ม จะทำให้คุณสามารถออกจากแพลตฟอร์มนี้ได้ ลิงก์เหล่านี้จัดไว้ให้ตามมารยาทเท่านั้น และเว็บไซต์ที่มีลิงก์ไปไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ TeachPot ไม่ว่าในลักษณะใด และคุณเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง TeachPot ไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ลิงก์ไปดังกล่าว หรือลิงก์ที่อยู่ในเว็บไซต์ที่มีลิงก์ไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการอัปเดตเว็บไซต์ดังกล่าว TeachPot จัดลิงก์เหล่านี้ไว้ให้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และการรวมลิงก์ใดๆ ไว้ไม่ได้แสดงนัยหรือการเชื่อมโยงอย่างชัดแจ้ง การรับรอง หรือการเป็นผู้สนับสนุนโดย TeachPot ถึงเว็บไซต์ที่ลิงก์ไปใดๆ และ/หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ที่ลิงก์ไปนั้น

 

19. การมีส่วนร่วมของคุณต่อบริการ

19.1 การส่งเนื้อหาเพื่อรวมไว้ในบริการ แสดงว่าคุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิและ/หรือการอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อมอบสิทธิการใช้งานด้านล่างแก่ TeachPot คุณยังรับทราบและตกลงต่อไปว่า คุณคือผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อสิ่งใดก็ตามที่คุณโพสต์หรือทำให้ใช้งานได้บนหรือผ่านทางบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การปลอดจากสิทธิ การตรงตามกฎหมายและข้อจำกัดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่งเข้ามา คุณมอบสิทธิการใช้งานตลอดกาล ที่เพิกถอนไม่ได้ เป็นสากล ไม่ผูกขาด ปลอดค่าลิขสิทธิ์ สามารถมอบสิทธิต่อไปได้ และเปลี่ยนมือได้ ให้แก่ TeachPot และผู้รับช่วงต่อ ในการใช้ คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ ส่งต่อ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน สร้างงานอนุพันธ์จาก แสดงแก่สาธารณะ และดำเนินการต่อสาธารณะ เนื้อหาที่ส่งเข้ามาดังกล่าวบน ผ่านทางหรือที่เกี่ยวเนื่องกับบริการ ในรูปแบบสื่อใดๆ และผ่านช่องทางสื่อใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อการส่งเสริมการขายและแจกจ่ายต่อส่วนต่างๆ ของบริการ (และงานอนุพันธ์ของบริการ) โดยไม่ต้องมีอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และคุณตกลงที่จะสละสิทธิทางศีลธรรมใดๆ (และสิทธิที่คล้ายกันในส่วนต่างๆ ทั่วโลก) ในเรื่องดังกล่าว คุณเข้าใจว่าสิ่งที่คุณส่งเข้ามานั้นอาจถูกส่งต่อทางเครือข่ายต่างๆ และถูกเปลี่ยนเพื่อให้ตรงตามและปรับให้เข้ากับข้อกำหนดทางเทคนิค

19.2 วัสดุ ข้อมูล หรือแนวคิดใดที่คุณโพสต์บนหรือผ่านทางบริการ หรือส่งต่อมายัง TeachPot ไม่ว่าด้วยวิธีใด (เรียกว่า “สิ่งที่ส่งมา”) ไม่ถือว่าเป็นความลับ และอาจถูกเผยแพร่หรือใช้โดย TeachPot โดยปราศจากการชดเชยหรือการรับผิดต่อคุณ ไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การพัฒนา การผลิต และการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ ในการส่งสิ่งที่ส่งมาแก่ TeachPot คุณรับทราบและตกลงว่า TeachPot และ/หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ อาจพัฒนาซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน อินเทอร์เฟส ผลิตภัณฑ์ และส่วนปรับปรุงของสิ่งดังกล่าวโดยอิสระ ซึ่งมีลักษณะการทำงาน รหัส หรือลักษณะพิเศษอื่นตรงหรือคล้ายกับแนวคิดที่กำหนดไว้ในสิ่งที่ส่งมาของคุณ ดังนั้นคุณจึงได้มอบสิทธิการใช้งานตลอดกาล ที่เพิกถอนไม่ได้ เป็นสากล ไม่ผูกขาด ปลอดค่าลิขสิทธิ์ สามารถมอบสิทธิต่อไปได้ และเปลี่ยนมือได้ ให้แก่ TeachPot และผู้รับช่วงต่อ ในการพัฒนาสิ่งที่ระบุไว้ข้างตน และเพื่อใช้ คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ ส่งต่อ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน สร้างงานอนุพันธ์จาก แสดงแก่สาธารณะ และดำเนินการต่อสาธารณะ สิ่งที่ส่งมาดังกล่าวบน ผ่านทางหรือที่เกี่ยวเนื่องกับบริการ ในรูปแบบสื่อใดๆ และผ่านช่องทางสื่อใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อการส่งเสริมการขายและแจกจ่ายต่อส่วนต่างๆ ของบริการ (และงานอนุพันธ์ของบริการ) โดยไม่ต้องมีอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และคุณตกลงที่จะสละสิทธิทางศีลธรรมใดๆ (และงานอนุพันธ์จากบริการ) ข้อกำหนดนี้ไม่ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เว้นแต่ในขอบเขตที่คุณทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวใช้งานได้แก่สาธารณะบนหรือผ่านทางบริการ

 

20. การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกต่อบริการและลิงก์ภายนอก

20.1 ผู้มีส่วนร่วมในบริการแต่ละคน ในด้านข้อมูล ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาอื่นๆ เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การปลอดจากสิทธิ การตรงตามกฎหมายและข้อจำกัดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่งเข้ามา ดังนั้น TeachPot จะไม่รับผิดชอบต่อ และจะไม่เฝ้าติดตามหรือตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอถึงความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การปลอดจากสิทธิ การตรงตามกฎหมายและข้อจำกัดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่งเข้ามา คุณจะไม่กำหนดให้ TeachPot ต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการหรือไม่ดำเนินการของผู้ใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิ่งที่โพสต์หรือทำให้ใช้งานได้ผ่านทางบริการ

20.2 นอกจากนี้ บริการอาจมีลิงก์ไปยังผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ บริการและข้อเสนอของบุคคลภายนอก ลิงก์ ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ บริการของบุคคลภายนอกเหล่านี้ไม่ได้เป็นของหรือควบคุมโดย TeachPot แต่ดำเนินการโดย และเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง และอาจได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือกฎหมายและสนธิสัญญาว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่บังคับใช้ TeachPot ไม่ได้ตรวจสอบ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ฟังก์ชั่นการทำงาน ความปลอดภัย บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติอื่นๆ ของบุคคลภายนอกเหล่านี้ ขอแนะนำให้อ่านข้อกำหนดและนโยบายอื่นๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หรืออื่นๆ โดยบุคคลภายนอกดังกล่าว ในการใช้บริการ คุณตกลงว่า TeachPot จะไม่รับผิดชอบในลักษณะใดก็ตามอันเนื่องมาจากการใช้งานของคุณหรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือวิดเจ็ตใดๆ คุณรับทราบและตกลงต่อไปด้วยว่า TeachPot อาจยกเลิกการใช้งานของคุณ หรือลบลิงก์ของบุคคลภายนอก หรือแอปพลิเคชันบนบริการ ตามขอบเขตที่การใช้งานนั้นละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

 

21. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ ปกป้องและทำให้ TeachPot ผู้ถือหุ้น บริษัทย่อย บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ผู้ร่วมแบรนด์ หรือหุ้นส่วนอื่น และพนักงาน (เรียกรวมว่า “ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้”) พ้นจากการเรียกร้องสิทธิ การดำเนินการ การดำเนินคดี และการฟ้องร้องคดี รวมถึงหนี้สิน ความเสียหาย การชำระหนี้ บทลงโทษ ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าใช้จ่ายในการยุติข้อพิพาทอื่นๆ) ที่เกิดแก่ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ: (ก) ธุรกรรมใดๆ ที่ทำขึ้นบนแพลตฟอร์ม หรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว (ข) การโฮสต์ การดำเนินงาน การจัดการและ/หรือการดูแลระบบบริการ โดยหรือในนามของ TeachPot (ค) การฝ่าฝืนหรือละเมิดเงื่อนไขใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้และนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่อ้างถึงในที่นี่ (ง) การใช้หรือใช้บริการในทางที่ผิด หรือ (จ) การละเมิดกฎหมายหรือสิทธิใดๆ ของบุคคลภายนอก

 

22. การแยกออกจากกันได้

หากข้อความใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ถือว่าผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลใด ให้ถือว่าข้อความนั้นสามารถแยกออกจากกันได้จากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และไม่ส่งผลต่อความสมบูรณ์และการมีผลบังคับใช้ของส่วนที่เหลือ หรือความสมบูรณ์และการมีผลบังคับใช้ของข้อความที่มีปัญหาภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลอื่นใด

 

23. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งกับกฎแห่งกฎหมาย และกฎหมายธุรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ถึงขอบเขตที่บังคับใช้ได้ ถูกสงวนสิทธิ์ไว้อย่างชัดแจ้ง เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง การเรียกร้องสิทธิหรือความแตกต่างทุกประเภทที่อาจจะเกิดขึ้น จากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ต่อหรือเกี่ยวข้องกับ TeachPot หรือฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

 

24. บทบัญญัติทั่วไป

24.1 TeachPot สงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้

24.2 TeachPot อาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ได้ตลอดเวลาโดยโพสต์ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการฉบับแก้ไขบนแพลตฟอร์มนี้ การใช้งานแพลตฟอร์มนี้ต่อไปของคุณหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการฉบับแก้ไขนั้นแล้ว

24.3 คุณต้องไม่มอบหมาย ให้สิทธิการใช้งานต่อ หรือโอนสิทธิที่มอบให้แก่คุณในที่นี้ หรือทำสัญญาช่วงข้อผูกพันใดๆ ของคุณ

24.4 ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ถือเป็นการเป็นหุ้นส่วน การลงทุนร่วม หรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวการกับตัวแทน ระหว่างคุณและ TeachPot และไม่มีสิ่งใดอนุญาตให้คุณสร้างภาระค่าใช้จ่ายหรือหนี้สินในนามของ TeachPot

24.5 ความล้มเหลวของ TeachPot ไม่ว่าเวลาใด ที่จะบังคับใช้สิทธิใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้นี้ ไม่ส่งผลไม่ว่าในทางใดต่อสิทธิของเราในภายหลังที่จะบังคับใช้สิทธิดังกล่าว เว้นแต่มีการสละสิทธิไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

24.6 ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้มีไว้เพื่อคุณและประโยชน์ของเราเท่านั้น และไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด เว้นแต่บริษัทย่อยและบริษัทในเครือของ TeachPot (และผู้รับช่วงและผู้รับมอบหมายของ TeachPot)

24.7 เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้และข้อตกลงรวมถึงนโยบายใดๆ ที่รวมอยู่ในหรืออ้างถึงในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ และความเข้าใจของคู่สัญญาอันเกี่ยวกับบริการและแพลตฟอร์ม และใช้แทนที่ข้อตกลงหรือความเข้าใจก่อนหน้านี้ระหว่างคู่สัญญาซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ดังนั้นคู่สัญญาจึงยกเว้นเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดตามข้อเท็จจริง ในการเข้าทำข้อตกลงที่เกิดจากข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้นั้น คู่สัญญาไม่ได้พึ่งพาถ้อยแถลง การรับรอง การรับประกัน ความเข้าใจ ภาระหน้าที่ คำสัญญา หรือคำมั่นจากบุคคลใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายสละการเรียกร้องที่เพิกถอนไม่ได้และไม่มีเงื่อนไข สิทธิและการเยียวยาทั้งหมด ซึ่งตนอาจมีอันเกี่ยวเนื่องกับสิ่งใดที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ โดยที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ไม่อาจโต้แย้ง อธิบาย หรือเสริมด้วยหลักฐานข้อตกลงก่อนหน้า  ข้อตกลงปากเปล่าซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน หรือเงื่อนไขเพิ่มเติมที่สอดคล้องกันใดๆ

 

แก้ไขล่าสุด 27 กุมภาพันธ์ 2562